Empezar Su Puesto de Comida/Start Your Food Business/Pib koj lub chaw muag khoom zaub mov

food trailer on a beach

Start the New Year making plans for your food stand. We will meet monthly to learn food safety rules, where to locate stands, how to obtain the necessary permits, and develop individual business plans. We’ll be joined by the Health Department, UW-Extension and entrepreneurs with experience running successful food stands. We’ll learn together and be ready when summer comes in Wisconsin. Interpretation provided.

Meeting from 6:30 to 7:30pm
Tuesday, March 12
Tuesday, April 9
Tuesday, May 14
Tuesday, June 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza el año nuevo haciendo planes para su negocio de comida. Nos reunimos cada mes para aprender las reglas de seguridad de comida, dónde ubicar un puesto, cómo sacar los permisos necesarios, y elaborar los planes individuos. Contamos con la presencia del Departamento de Salud, UW-Extension, y emprendedores con experiencia. Aprendamos juntos y así estaremos listos aprovechar el verano en WI. Interpretación proveida.

Clases 6:30-7:30pm
Martes 12 de Marzo
Martes 9 de Abril
Martes 14 de Mayo
Martes 11 de Junio

 

 

 

 

 

 

 

Pib lub Xyoo Tshiab rau txoj kev npaj chaw muag khoom zaub mov. Peb yuav sib ntsib txhua lub hli los kawm txog kev nyab xeeb ntawm cov kev cai ua zaub mov, nrhiav chaw muag khoom, yuav tau mus thov daim ntawv permits, thiab pab tsim tswv yim rau ib leeg kev lag luam twg.Peb yuav koom tes nrog lub tsev noj qab haus huv (Health Department), tsev kawm ntawv qib siab (UW-Extension) thiab cov tub lag luam twb muaj peev xwm khiav tau chaw muag khoom zoo lawm.Peb yuav sib cog kawm ua ke thiab npaj kom tau thaum lub caij ntuj sov rov ncig los txog nyob hauv xeev Wisconsin. Pab muaj neeg txhais lus.

Sib tham thaum 6:30 txog 7:30 tsaus ntuj

Hnub Vas As Qhas, Lub Peb Hlis Hnub Tim 12

Hnub Vas As Qhas, Lub Plaub Hlis Hnub Tim 9

Hnub Vas As Qhas, Lub Tsib Hlis Hnub Tim 14

Hnub Vas As Qhas, Lub Rau Hli Hnub Tim 11

 

Click Below to Share